Hem
Kalender
Nyheter
Om Winnet
Styrelse
Projekt
Bli medlem
Kontakta oss
Logga in
Våra målsättningar i föreningen: 

 • Informera, assistera och uppmuntra medlemmarna i alla aspekter av affärsutveckling och kontaktskapande.

 • Bibehålla goda relationer med Länsstyrelser, kommuner, Svenskt Näringsliv samt andra betydande makthavare

  Erbjuda intressanta nätverksträffar med nyckelpersoner inom främjandet av kvinnors företagande

  Tillföra styrka och substans för tillväxt och jämställdhet med kvinnor i näringslivet på både lokal och regional nivå

  Erbjuda en flexibel service funktion som bestäms av medlemmarnas specifika önskemål.

  Erbjuda råd och stöd till yngre företagsamma kvinnor som vill driva eget, samt att hålla en nära kontakt med skola, gymnasium och universitet.
  Winnet Möckelnregionen har ett stort kontaktnät och samverkar med många aktörer lokalt och regionalt.

  Winnet Sverige (f.d. NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor) är en ideell förening som bildades i december 1999. Winnet Sveriges uppgift är att genom samordning och stöd till kvinnors regionala och lokala resurscentra och nätverk verka för:

  • att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
  • att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
  • att kvinnors och mäns insatser värderas lika

  Winnet Sverige bedriver opinion och sprider kunskap om kvinnors livssituation. Winnet Sverige ska genom påverkan och samarbete med organisationer och myndigheter nationellt och internationellt verka för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara. Winnet Sverige verkar för att kvinnor och män ges lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande samt verkar för en jämn könsfördelning av makt och inflytande. 

  En av grundidéerna med resurscentra och nätverk är att de skall utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Genom riksdagsbeslut finns offentliga basresurser för finansiering av verksamhet vid lokala och regionala resurscentra. Dessutom finns projektmedel för utvecklingsprojekt.

  Välkommen som medlem du också! 

  VÅRA STADGAR 

   

   


  Winnet Möckelnregionen • mockelnregionen@winnet.se
  Provided by Webforum